Publikace

Zpráva prezentuje výsledky čtyřměsíčního výzkumu organizace Místní místním z podzimu 2023 v reakci na naléhavou situaci lidí z Ukrajiny v Praze. Výzkum byl realizován na základě obav, že daná cílová skupina se nachází v ohrožení bezdomovectvím, a že struktury města na takovou situaci nejsou připraveny. V průběhu zkoumání byla tato hypotéza potvrzena. Podle průzkumu PAQ Research (podzim 2023) žije 57 % lidí z Ukrajiny v ČR pod hranicí chudoby. Naše obavy byly dále potvrzeny i dotazníkem a hloubkovými rozhovory s odbornými sociálními službami a organizacemi poskytujícími podporu lidem v nouzi, kterým stoupají čísla podpořených lidí z Ukrajiny od roku 2022. Identifikovali jsme některé z problémů, které k ohrožení bezdomovectvím lidí z Ukrajiny v Praze přispívají, jako: jazyková bariéra, komplikovanost případů lidí v nouzi nebo kapacitní a finanční překážky sociálních organizací. Doporučili jsme celkem 4 kroky ke zlepšení jejich současné situace: dlouhodobou dostupnou a kvalitní integraci, zefektivnění komunikace podpory, boj proti diskriminaci a prevenci ohrožení bezdomovectví. Tyto kroky mohou být podniknuty jak městem, tak městskými částmi. Věříme, že zavedení těchto doporučení poskytne nejen zásadní podporu uprchlicím a uprchlíkům z Ukrajiny, kteří se ocitli v bezdomovectví, ale také přispěje k prevenci těchto obtížných situací vedoucích k bezdomovectví.

Publikace „Bez předsudků“ od kolektivu Místní místním představuje inspirativní zamyšlení nad solidaritou s lidmi bez domova a v nouzi a snaží se přinést progresivní
pohled na problematiku bezdomovectví. Je určena široké veřejnosti, která vůči situaci lidí v nouzi a bez domova nechce být lhostejná, byť je podpora lidí bez domova v naší společnosti často okrajovým tématem. A možná právě proto máme za cíl otevírat progresivní diskuzi o bezdomovectví. V naší debatě přistupujeme ke všem lidem s respektem a bez předsudků. Současně považujeme za velmi důležité dát prostor právě těm, kteří tradičně čelí mnoha předsudkům, zapomíná se na ně nebo se před jejich problémy zavírají oči, ačkoliv jsou součástí naší společnosti – lidem bez domova a lidem
v nouzi.

Publikace přináší úvod do tématiky bezdomovectví, možnosti, jak můžeme my sami*y lidem v nouzi pomoci a v neposlední řadě také autentické příběhy lidí bez domova. Tím vším text vyzývá k překonání předsudků a kritickému zkoumání problematiky, která je často v naší společnosti opomíjena. A především autorský kolektiv sdílí v textu dobrou praxi Solidární sítě podniků, kterou nevládní organizace Místní místním již od roku 2017 vytváří. V době tvorby této publikace sdružuje Solidární síť již 30 podniků v 9 městských částech Prahy. Její snahou je poskytovat základní infrastrukturu lidem bez domova a v nouzi, jako je přístup k vodě, toaletě nebo nabíjení telefonu. Zároveň nabídku rozšiřuje o služby, které může předplatit veřejnost a tím se zapojit do sousedské solidarity: od kávy a oběda po oblečení a dokonce i divadelní vstupenky. „Bez předsudků“ chce sloužit jako inspirace pro další iniciativy a města v České republice, které chtějí implementovat podobné záchranné sítě či jiné typy sociálních inovací ve svém prostředí. Publikace ilustruje, jak solidární přístup k bezdomovectví může zároveň stimulovat pozitivní změny ve společnosti a zvýšit povědomí o této problematice, přispívající k vytvoření sociálně angažovanějšího a vstřícnějšího prostředí pro všechny.

Cílem tohoto dokumentu, který vznikl ve spolupráci organizací Místní místním a Architekti bez hranic, je upozornit na chybějící či nedostatečné vybavení veřejného prostoru v Praze. Tyto konkrétní služby by měly být zdarma, přístupné široké veřejnosti a zřízeny městem.

Jednotlivá opatření by byla přínosem pro celou společnost, zejména však máme na zřeteli jednu z jejích nejzranitelnějších částí – lidi bez domova. Tato heterogenní skupina obyvatel, kterou spojuje pouze zkušenost pobytu na ulici, JE součástí naší společnosti. Zavírání očí před problémem není vhodné řešení. Je třeba bezdomovectví předcházet a komplexně řešit současnou situaci.